Birdman featuring Fat Joe and his surrogate shortie "Make Way"

Sidebar: Never been a big fan of reggae-rap mashups or moshups.